State Total Length (Km)
Andhra Pradesh 2335.27
Assam 604.1
Bihar 204.55
Chhattisgarh 1222.48
Goa 141.54
Gujarat 21640.45
Jammu Kashmir 537.0
Jharkhand 1020.9
Karnataka 4923.04
Kerala 236.11
Madhya Pradesh 9960.24
Maharashtra 10569.97
Manipur 246.3
Odisha 4827.5
Punjab 2331.63
Rajasthan 2839.44
Telangana 6207.76
Uttar Pradesh 10440.1
Total80288.38