State Total Length (Km)
Andhra Pradesh 2337.29
Assam 599.05
Bihar 205.1
Chhattisgarh 1200.99
Goa 141.54
Gujarat 21991.85
Jammu Kashmir 537.0
Jharkhand 1022.97
Karnataka 4852.88
Kerala 236.38
Madhya Pradesh 9522.82
Maharashtra 10298.35
Manipur 246.3
Odisha 4687.09
Punjab 2338.9
Rajasthan 2839.46
Telangana 5843.99
Uttar Pradesh 10208.92
Total79110.88